AKTUELLT

Nu startar vi upp projektet som skall leda till att 20-talet fastigheter i Sävsjö och Skruvby får fiberuppkoppling under nästa höst!

Kommunen har avsatt medel för ett stamnät från Slätthults vägskäl ner till sydligaste delen av Skruv by.

Ljuders Byanät ek.för. kommer att upphandla entreprenörer och ha kontakten med fastigheterna medan Wexnet hanterar tillståndsfrågor och stöttar med sina specialist-kunskaper och resurser.

En första idé till sträckning och anslutningspunkter finns och fastställs när vi ser vilka som tecknar anslutningsavtal. Det skall göras under oktober och för att arbetet skall dras igång kävs det 20-talet intresserade. Preliminärt intresse har visats av några fler.

Tillstånd, inte minst från Trafikverket, och att hitta någon entreprenör som kan ställa upp på vår tidplan och rimlig kostnad kan ta sin tid och sedan måste väl de första skördarna av hö tas innan skoporna sätts i marken men uppskattningen är att ha fastigheterna inkopplade när nästa höstmörker sätter in.

 

Anslutningsprocess

Naturligtvis fortsätter vi att ansluta de som vill inom det gamla området!

 

Plats för fler så hör av er!

 

 

När någon fastighet inom vårt område önskar ansluta sig i vårt byanät går det till på följande sätt:

 

INITIERING

Fastighetsägaren tar kontakt med föreningen via någon av styrelse¬medlemmarna eller med hjälp av funktioner på hemsidan eller Facebook

 

UTREDA FÖRUTSÄTTNINGARNA

Den Styrelsemedlem som får förfrågan (ordföranden om det sker elektroniskt) gör en bedömning av rimligheten när det gäller avstånd till annan ansluten/anslutning, omfattning och alternativ till servis- och tomtgrävning, tar fram var ingång önskas i huset och switchen skall sitta, överlämnar information och anslutningsdokument och för vidare frågan till styrelsen/ordföranden.

Om avstånd till fastigheten/erna ”grävbar väg” understiger 250 m/fastighet bör styrelsen genomföra projektet om det inte är speciella förhållanden ex v att grävningen måste göras längs en allmän väg då Trafikverket ställer ”dyra” krav på entreprenören.

Om avståndet är längre alt förutsättningarna komplicerade krävs samfinansiering av kommun och/eller fastighetsägare och detta hanteras av styrelsen

 

EFTER BESLUT

När styrelsen beslutar att gå vidare fyller Fastighetsägaren i Ansökan om medlemskap och Anslutningsavtal som lämnas till och registreras av kassören. Styrelsen informerar Wexnet om den planerade anslutningen och ger dem en preliminär tidpunkt då slang/kopplingsdon behövs och arbetet är klart för blåsning. Styrelsen söker lämplig entreprenör som kan utföra kanaliseringen till rimlig kostnad och efter de krav som gäller typ från Trafikverket.

Styrelsen söker övriga tillstånd ex v från Trafikverket, Länsstyrelsen och berörda markägare som ej är medlemmar (medlemmar informeras givetvis)

Vid lite mer omfattande projekt tar styrelsen hjälp från Wexnet/PEAB etc med projektering (hur många slangar, kopplings don, dragning, tryckningar, speciella tillstånd etc)

Entreprenör väljs och det görs upp en tidplan som kommuniceras.

När slang är på plats avropas insatser från Wexnet som då återkommer med tidplan för detta.

 

ANSLUTNING FASTIGHET

Blåsning av fibertråden görs av ett gäng som har med sig fibertråd och kompressor (kan i enklare fall göras manuellt).

Fibertekniker kommer därefter för att ansluta/svetsa fibern i den brunn/kopplingsbox som skall användas och dra in kundfibern i huset på avsedd plats, sätta upp ev kabelränna om det behövs och slutligen installera och ansluta den switch (CPE) som ingår i anslutningsavgiften. Innan fiberteknikerna kommer kontaktar de fastighets-ägaren för att förvissa sig om att de kan komma in i fastigheten och få klara besked om var switchen skall sitta.

OBS. Dessa tekniker får inte jobba från stege så skall switchen sitta på övervåning måste fastighetsägaren se till att göra erforderliga rördragningar så att fibern kan föras in från markplanen till avsedd plats.

Wexnet aktiverar anslutningen i sina noder och det är klart för användning. Styrelsen/kassören får meddelande om detta och fakturerar ut Insatsbelopp, Anslutningsavgift och ev tomtgrävning som föreningen hanterat till verklig kostnad!

 

FASTIGHETSÄGARENS ÅTGÄRDER

När en dator kopplas upp till switchen kommer man direkt till Wexnets hemsida där man kan beställa de tjänsterna man vill ha (Internet, Telefon, TV) och eftersom det är ett öppet nät finns det flera leverantörer att välja på för varje tjänst. Leverantörerna har egna hemsidor där tjänsterna beskrivs, kostnader och omfattning beskrivs och där beställningar kan göras.

För internet så kan man tämligen omgående börja surfa runt!

Önskar men Telefoni får man sig hemskickad (ev får hämta) en speciell box som sätts mellan switchen och sin, hyfsat moderna, vanliga telefon för att kunna ringa. Önskar man TV-abonnemang får man sig hemskickad en box som måste installeras mellan switchen och den hyfsat moderna TV-apparaten.

Föreningen fakturerar kvartalsvis en nätavgift på för närvarande 150 kr per månad. De tjänsteleverantörer man valt fakturerar löpande direkt till fastighetsägaren.

SERVICE Alla ev felanmälan skall göras direkt till den leverantör man har för den felande tjänsten och denne för ärendet sedan vidare till Wexnet om det behövs.

2010 startade arbetet med att etablera ett fibernät i Ljuders socken!

Historik

Lessebo Kommun etablerade genom en samförläggning med EON i spåren av Gudrun ett fiberbaserat Stamnät från Lessebo via Åkerby Vägskäl och ner mot länsgränsen mot Kalmar län. Man tog också initiativ till och stödde att det bildades en ekonomisk förening som gavs namnet Ljuders Byanät Ek för och som 2009 startade det omfattande arbetet att bygga vidare från stamnätet och ansluta intresserade fastigheter som låg rimligt nära anslutningspunkter som stamnätet erbjöd. Ett 70-tal fastigheter nappade på erbjudandet från Videslund i norr via Tjugosjö, Vide, Backa, Ljuder, Ålebäcksås, Kylle, Grimsnäs, Åkerby, Bondeskog, Hästebäck, Kråksjö, Eriksmåla, Sibbamåla, Tjockeboda till slutpunkten Nickalycke.

Anmäl intresse för att ansluta Dig till vårt Byanät eller bara fråga om något!

Föreningen välkomnar fler inom vårt verksamhetsområde att ansluts sig till vårt Byanät! Vi utgår fortfarande från det ursprungliga stamnätet och samarbetar med Wexnet som svarar för driften av nätet och erbjuder via ett antal underleverantörer en rad tjänster.

Under 2018 startade vi också tillsammans med Wexnet och Lessebo Kommun utreda om övriga landsbygden runt Skruv kan få tillgång till fiber och det gäller då bl a byarna Sävsjö, Skruvby, Skrämbohult och Gåsamåla. 

Vår ansats är att Wexnet/Lessebo Kommun etablerar ett stamnät med anslutnings-punkter och att vi sedan ansluter intreserade fastigheter.

Vi vill att de ev nya får likvärdigt erbjudande som de ursprungliga medlemmarna, Riktpriset för anslutning är 24 000 kr och då ingår fiberansluning in i fastigheten inkl switch. Det som tillkommer är grävning och ev återställning från tomtgränsen till den plats fastighetsägaren vill att fibren skall gå in i huset. En större del av summan utgör insats i föreningen.

För att sedan använda nätet tillkommer en nätavgift till oss på 150 kr per månad plus de avgifter man betalar för de tjänster man anluter sig till (Internet, TV, telefon etc) och då direkt till de leverantörer bland Wexnets samarbetspartners man väljer!

 

MEN allt detta bygger på att ett tillräckligt antal fastigheter är intresserade!

Namn*
E-postadress*
Meddelande*

Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande:         Inge Andersson           Nickalycke   070-567 9464    inge@nickalycke.se

Kassör:                 Eva Alkrot                     Tjugosjö       076-044 55 07   eva.alkrot@gmail.com

Övriga:                  Ola Elofsson                 Bondeskog  070-585 79 74   olaelo72@gmail.com

                              Carl-Gunnar Elofsson  Bondeskog  070-595 60 62    kalle.ocg@gmail.com

                              David Häll                      Åkerby          070-305 03 50    davidhaell86@gmail.com

Generell mailadress: kontakt@ljudersbyanet.se