Årsstämma 2018

 

Protokoll fört vid ordinarie stämma med Ljuders Byanät ek. för. 769622-2426 söndagen den 2018-04-15 kl 18 i Skruvs Folkets Hus.

 

 

 

§ 1 Stämman öppnas

 

Föreningens ordförande Inge Andersson hälsade de närvarande välkomna till Skruvs Folkets Hus. Han erinrade om den insats som bortgångne revisorn Lennart Andersson gjort för föreningen från starten. Efter en stunds tystnad förklarades föreningens nionde årsstämma öppnad.

 

§ 2 Val av ordförande till stämman

 

På förslag av valberedningens representant Jan-Åke Lennartsson valdes Inga-Britt Andersson till stämmoordförande och hon tackade för förtroendet och övertog klubban.

 

§ 3 Anmälan om styrelsens förslag på protokollförare.

 

Styrelsen anmälde att David Häll utsett till sekreterare för stämman.

 

§ 4 Fastställande av röstlängd

 

Beslöts att fastställa en röstlängd om behov skulle uppstå.

 

§ 5 Val av två protokolljusterare

 

Börje Nilsson och Sten-Erik Fransson valdes att, jämte stämmoordföranden, justera stämmoprotokollet.

 

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

 

Skriftlig kallelse skickades med post till samtliga medlemmar fyra veckor innan stämmodatum. Stämman ansåg därmed att stämman utlysts i behörig ordning.

 

§ 7 Styrelsens redovisning från det senaste verksamhetsåret

 

Inge Andersson relaterade kort vad som gjorts under 2017. Bilaga 1.

 

Eva Alkrot föredrog den ekonomiska rapporten. Bilaga 2.

 

Stämman förklarade sig nöjda med dess rapporter och de lades till handlingarna.

 

§ 8 Revisorns berättelse

 

Revisorssuppleanten Carina Parai har trätt in som revisor efter att ordinarie revisor avlidit. Carina kunde inte medverka på stämman. Stämmoordföranden föredrog därför hennes Revisionsberättelse (bilaga 3).

 

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmarna

 

Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017 och stämman beslutade i enlighet med detta.

 

§10 Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

Verksamhetsårets överskott balanseras i ny räkning.

 

§11 Bestämmande om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer

 

På förslag av styrelsen beslöts att ett arvode på 10 000 kr skall utgå till kassören under verksamhetsåret 2018.


 

 

§12 Val av styrelse

 

a)       Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

 

På förslag från styrelsen beslöts att styrelsen också för 2018 skall bestå av fem ordinarie plus två suppleanter

 

b)      Val av ordförande

 

På förslag från valberedningen omvaldes Inge Andersson till ordförande för 2018.

 

c)       Val av ordinarie ledamöter.

 

På förslag från valberedningen omvaldes Carl-Gunnar Elofsson och David Häll på två år. 

 

Kvarstående är Eva Alkrot och Ola Elovsson, som valdes på två år vid föregående stämma.

 

d)      Val av styrelsesuppleanter

 

På förslag från valberedningen omvaldes Henrik Lennartsson och Mattis Olsson som styrelsesuppleanter under ett år.

 

§ 13 Val av revisor och suppleant

 

Stämman nyvalde på förslag från valberedningen Carina Parai till ordinarie revisor och Per-Erik Nilsson till suppleant, båda på ett år.

 

§ 14 Val av valberedning

 

Stämman omvalde Jan-Åke Lennartsson som sammankallande i Valberedningen och gav styrelsen i uppdrag att utse ytterligare en person

 

§15 Beslut om medlemsavgift

 

På förslag från styrelsen fastställdes medlemsavgiften till oförändrat 300 kr för 2016

 

§16 Beslut om värde på insatsen

 

På förslag från styrelsen fastställdes insatsvärdet fr o m 2018 till 17 350 kr, en reducering med 2650 kr. Detta belopp har medlemmarna fått återbetalat i form av fria nät- och nyttjandeavgifter under 2017. För nya anslutningar ökas Anslutningsavgiften med motsvarande belopp så att totalkostnaden i normalfallet för nya blir oförändrade 24 000 kr.

 

§17 Styrelsens förslag till förändring av stadgar

 

Lagändringar har initierat ett behov av att ändra och anpassa gällande stadgar. Med anledning av detta och visst behov av nulägesanpassning föredrog Inge styrelsens förslag till förändringar och nya stadgar.

 

Stämman godkände för andra gången dessa ändringarna och de reviderade stadgarna (bilaga 5) träder därmed i kraft fr o m 2018.

 

§18 Styrelsens förslag till utvidgning av byanätet

 

Styrelsen presenterade förslag att utöka verksamhetsområdet till norr och öster om Skruv. Idén bygger på att Wexnet och Kommunen etablerar stamnät och vi svarar för fastighetsanslutningarna. Förutsättningen är naturligtvis att vi får tillräckligt med intressenter så ett det blir en rimlig kostnad att ansluta sig och föreningens ekonomi inte påverkas menligt. Stämman godkände dessa planer.

 

§18 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

 

Inga utöver de ovanstående förelåg.

 

§19 Övriga ärenden

 

Inga förelåg.


 

 

§ 20 Mötet avslutas

 

Ordföranden förklarade stämman avslutad och överlämnade ordet till föreningsordföranden. Denne tackade stämmoordföranden för ett gott arbete.

 

Vid protokollet

 

 

 

 

 

David Häll

 

Justeras

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

Inga-Britt Andersson

 

stämmoordförande

 

 

 

Datum:                                                                                           Datum:

 

 

 

 

 

Börje Nilsson vald på stämman                                                 Sten-Erik Fransson vald på stämman