Gällande stadgar (ursäkta layout)

 

                                                                         

 

STADGAR FÖR Ljuders Byanät EKONOMISK FÖRENING (769622-2426). 

 

Fastställda vid ordinarie årsstämmor i Skruvs Folkets Hus den 19 februari 2017 och söndagen den 15 april 2018.

 

 

 

§ 1 FIRMA

 

Föreningens namn är Ljuders Byanät ekonomisk förening.                                   

 

 

 

§ 2 ÄNDAMÅL

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna så kallade trafiktjänster, exempelvis bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

 

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att använda föreningens tjänster.

 

 

 

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE

 

Föreningen har sitt säte i Lessebo kommun.

 

 

 

§ 4 ANTAGANDE AV MEDLEM

 

Medlemskap kan beviljas fastighetsägare, eller den som arrenderar fastighet med fullmakt från fastighetsägaren, i Ljuders socken med omnejd inom rimligt avstånd från anslutningspunkt till det stamnät som etablerats genom insatser av Lessebo och Tingsryds Kommuner.

 

 

 

Om en fastighet har flera ägare kan endast en av delägarna vara medlem.

 

 

 

Medlem kan vara juridisk eller fysisk person.

 

 

 

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och prövas av styrelsen.

 

 

 

Varje medlem har rätt att förvärva så många anslutningar de önskar.

 

 

 

§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER

 

Varje medlem är skyldig att betala insats och av styrelsen fastställda medlems- och serviceavgifter samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

 

 

Där så behövs för anläggningen av föreningens nät, är medlem skyldig att upplåta mark på egen fastighet för ledningsdragning utan intrångsersättning. Villkoren för sådan upplåtelse regleras i särskilt markupplåtelseavtal.

 

 

 

Medlem förutsätts ge föreningen samtycke enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204) till att internt behandla sina personuppgifter.

 

 

 

§ 6 FÖRVÄRV AV ANDEL

 

Har medlems andel övergått till annan genom arv, testamente eller bodelning får förvärvaren inträda som medlem i överlåtarens ställe, om förutsättningarna för medlemskap enligt § 4 uppfylles och ansökan om medlemskap gjorts inom sex (6) månader efter förvärvet.

 

 

 

Om den som förvärvat medlems andel i föreningen inte ansöker om medlemskap eller om ansökan avslås, skall den medlem från vilken andelen övergått därmed anses ha sagt upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen.

 

 

 

Vid överlåtelse, såsom köp eller gåva, har förvärvaren samma rätt som förvärvare enligt ovan.

 

 

 

§ 7 INSATS

 

Medlem skall delta i föreningen med en insats om lägst 3 000 och högst 40 000 SEK per ansluten fastighet. Insatsen storlek mellan intervallet bestäms av föreningsstämman. Inbetalning av insats sker till föreningens konto enligt styrelsens anvisningar.

 

Insats återbetalas i enlighet med bestämmelserna i Lagen om ekonomiska föreningar.

 

 

 

§ 8 AVGIFTER

 

Styrelsen beslutar om och medlemmarna är skyldiga att betala:

 

Anslutningsavgift utöver ovan nämnda insats för ny anslutning/fastighet.

 

Nätavgift per aktiv anslutning och månad för nätkapacitet och service mm.

 

 

 

Utöver detta får stämman besluta om årlig medlemsavgift, dock högst 300 kr.

 

 

 

§ 9 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

 

Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen och tillställas styrelsen.

 

Uppsägning kan ske tidigast ett år efter inträde.

 

 

 

§ 10 UTESLUTNING

 

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ord­ning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av styrelsen.

 

 

 

Den som uteslutits kopplas bort från nätet och förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

 

 

 

 

 

§ 11 AVGÅNG UR FÖRENINGEN

 

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad efter uppsägning till utträde eller beslut om uteslutning. Detta innebär att avgång sker vid utgången av samma räkenskapsår om uppsägningen respektive uteslutningen skett senast den sista november. Annars sker avgången vid utgången av nästa räkenskapsår.

 

Insats återbetalas i enlighet med §7.

 

 

 

§ 12 STYRELSEN

 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av lägst tre (3) och högst nio (9) ordinarie ledamöter och högst två (2) suppleanter.

 

 

 

Styrelsen väljs årligen vid föreningsstämma bland föreningens medlemmar. Valen gäller för tiden till dess nästa ordinarie föreningsstämma har hållits.

 

 

 

Styrelsen ordförande utses av stämman, övriga befattningshavare utser styrelsen inom sig.

 

 

 

Styrelsen är beslutför när antalet ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslut dock utgöra mer än hälften av hela antalet ordinarie ledamöter.

 

 

 

Suppleant skall alltid kallas till styrelsens sammanträde. Suppleant, som inte tjänstgör i ordinarie ledamots ställe, får deltaga i förhandlin­garna, men ej i besluten.

 

 

 

Där ej annat sägs i dessa stadgar eller följer av lag, fattas beslut med enkel majoritet, dvs. flertalet av de röstande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.

 

 

 

§ 13 VALBEREDNING

 

Till valberedning intill nästkommande ordinarie föreningsstämma, utses minst två ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant.

 

 

 

§ 14 ÅRSREDOVISNING

 

Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

 

 

 

Årsredovisningen skall avlämnas till revisorerna senast sex (6) veckor före ordinar­ie årsstämma.

 

 

 

§ 15 FIRMATECKNARE

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av dem som styrelsen utser, dock alltid minst två i förening.

 

 

 

§ 16 RÄKENSKAPSÅR

 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

 

 

 

§ 17 REVISORER

 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits, en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.

 

 

 

§ 18 REVISION

 

Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast tre (3) veckor före ordinarie föreningsstämma.

 

 

 

§ 19 FÖRENINGSSTÄMMA

 

Ordinarie föreningsstämma, årsstämma s,kall hållas senast under maj månad.

 

 

 

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst en revisor eller minst en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar.

 

 

 

Varje medlem har en röst.

 

 

 

Rösträtt genom fullmakt är tillåten, dock får ingen medlem företräda mer än en annan medlem.

 

 

 

Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den som styrelsen utsett.

 

 

 

Kallelse till årsstämma skall ske genom skriftlig kallelse eller till anmäld mailadress. Kallelse till ordinarie stämma skall vara utsänd tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

 

 

 

Kallelse till extra stämma skall vara utsänd tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman. I kallelsen skall angivas de ärenden som skall bli föremål för behandling.

 

 

 

Styrelsen skall omedelbart, genom brev eller mail underrätta revisorerna att kallelse utgått till föreningsstämma.

 

 

 

§ 20 ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMAN

 

 

 

Vid föreningsstämman skall följande ärenden förekomma:

 

  1. Val av ordförande för stämman

 

  2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

 

  3. Fastställande av röstlängd

 

  4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

 

  5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

 

  6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret

 

  7. Revisorernas berättelse

 

  8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

 

  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

 

10. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den

 

      fastställda balansräkningen

 

11. Bestämmande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorer

 

12. Val av styrelse

 

      a) beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

 

      b) val av ordförande

 

      c) val av ordinarie ledamöter

 

      d) val av styrelsesuppleanter

 

13. Val av revisor och revisorssuppleant

 

      a) val av ordinarie revisorer

 

      b) val av revisorssuppleanter

 

14. Val av valberedning     

 

15. Beslut om medlemsavgift

 

16. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

 

17. Övriga ärenden.

 

 

 

§ 21 MOTIONSTID

 

Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en (2) månader före stämman.

 

 

 

§ 22 MEDDELANDE

 

Andra meddelande än kallelse till föreningsstämma skall delgivas till medlem­marna genom brev eller via anmäld mailadress.

 

 

 

§ 23 VINSTDISPOSITION

 

Uppkommer vinst i föreningens verksamhet ska den enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, avsättas till fond för särskilt ändamål eller delas ut till medlemmarna i förhållande till deras insats i föreningen (insatsränta).

 

 

 

§ 24 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 

Beslut om upplösning av föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande stämmor. Vid första stämman krävs att fler än hälften av de röstande röstar för beslutet och vid den andra stämman att två tredjedelar röstar för beslutet.

 

 

 

Beslut kan även ske vid en stämma under förutsättning att samtliga röstberättigade medlemmar är företrädda och är eniga om beslutet.

 

 

 

§ 25 BEHÅLLNA TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNING

 

Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas i förhållande till medlemmarnas insatser i föreningen.

 

 

 

§ 26 STADGEÄNDRING

 

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av en föreningsstämma. Vilka majoritetskrav som gäller för olika stadgeändringar framgår av 7 kap. 34 och 35 §§ lagen om ekonomiska föreningar.”

 

 

 

§ 27 HÄNVISNING TILL LAGEN OM EK. FÖR.

 

Beträffande föreningens förhållande i övrigt gäller vad som föreskrivits i lagen om ekonomiska föreningar.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTAGANDE AV STADGAR

 

Intygas att dessa stadgar antagits vid den andra av två extra stämmor med Ljuders Byanät ekonomisk förening, den 15 april 2018.

 

 

 

 

 

…………………………………………..          …………………………………………..

 

   Inga-Britt Andersson                      David Häll

 

Ordförande vid stämman             sekreterare vid stämman

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

 

…………………………………………..        …………………………………………..

 

Börje Nilsson                                 Sten-Erik Fransson

 

 

 

Justeringspersoner valda på stämman 2018-04-15                      

.