Protokoll fört vid ordinarie stämma med Ljuders Byanät ek. för. 769622-2426 söndagen den 2019-04-07 kl 18 i Skruvs Folkets Hus.

§ 1 Stämman öppnas

Föreningens ordförande Inge Andersson hälsade de närvarande välkomna till Skruvs Folkets Hus. Stämman förklarades öppnad.

§ 2 Val av ordförande till stämman

På förslag av valberedningens representant Jan-Åke Lennartsson valdes Inga-Britt Andersson till stämmoordförande och hon tackade för förtroendet och övertog klubban.

§ 3 Anmälan om styrelsens förslag på protokollförare.

Styrelsen anmälde att David Häll utsett till sekreterare för stämman.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Beslöts att fastställa en röstlängd om behov skulle uppstå.

§ 5 Val av två protokolljusterare

Sven-Erik Adolfsson och Sten-Erik Fransson valdes att, jämte stämmoordföranden, justera stämmoprotokollet.

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Skriftlig kallelse skickades med post till samtliga medlemmar ca fyra veckor innan stämmodatum. Stämman ansåg därmed att stämman utlysts i behörig ordning.

§ 7 Styrelsens redovisning från det senaste verksamhetsåret

Inge Andersson relaterade kort vad som gjorts under 2018. Bilaga 1.

Eva Alkrot föredrog den ekonomiska rapporten. Bilaga 2.

Stämman förklarade sig nöjda med dess rapporter och de lades till handlingarna.

§ 8 Revisorns berättelse

Ingen revisor var närvarande men en icke underskriven revisionsberättelse fanns på plats och lästes upp av Eva Alkrot.

Den likalydande underskriven av revisorn Carina Parai bifogas protokollet. (bilaga 3).

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmarna

Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018 och stämman beslutade i enlighet med detta.

§10 Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Verksamhetsårets underskott på drygt 1000 kr balanseras i ny räkning.

§11 Bestämmande om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer

På förslag av styrelsen beslöts att ett arvode på 10 000 kr skall utgå till kassören under verksamhetsåret 2019 och då inkludera inköpt externt stöd från Jimmy Ronnebring vid behov.

§12 Val av styrelse

a) Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

På förslag från styrelsen beslöts att styrelsen också för 2019 skall bestå av fem ordinarie plus två suppleanter

b) Val av ordförande

På förslag från valberedningen omvaldes Inge Andersson till ordförande för 2019.

c) Val av ordinarie ledamöter.

På förslag från valberedningen omvaldes Eva Alkrot och Ola Elovsson på två år. Kvarstående är Carl-Gunnar Elofsson och David Häll, som valdes på två år vid föregående stämma.

d) Val av styrelsesuppleanter

På förslag från valberedningen omvaldes Henrik Lennartsson och Mattis Olsson som styrelsesuppleanter under ett år.

§ 13 Val av revisor och suppleant

Stämman omvalde på förslag från valberedningen Carina Parai till ordinarie revisor och Per-Erik Nilsson till suppleant, båda på ett år.

§ 14 Val av valberedning

Stämman omvalde Jan-Åke Lennartsson som sammankallande i Valberedningen och gav styrelsen i uppdrag att utse ytterligare en person

§15 Beslut om medlemsavgift

På förslag från styrelsen fastställdes medlemsavgiften till oförändrat 300 kr för 2019

§16 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

Inga förelåg.

§17 Övriga ärenden

Ordföranden redogjorde för status vad gäller involveringen i utbyggnad i byarna Sävsjö och Skruvby. Informationsmöte tillsammans med Wexnet och Lessebo Kommun skall genomföras den 23 april. Föreningen har också utnyttjat möjligheten att dra nytta av ett projekt där EON gräver ner elkabel mellan Sibbamåla och Kråksjö Säteri genom att samförlägga slang som på sikt kan användas för fyra fastigheter.

§ 20 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad och överlämnade ordet till föreningsordföranden.

Denne tackade stämmoordföranden för ett gott arbete. 

Vid protokollet

David Häll

Justeras Datum:

Inga-Britt Andersson stämmoordförande

 

Sven-Erik Adolfsson vald på stämman

Sten-Erik Fransson vald på stämman